News1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Схема: BG05М9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“

Бенефициент:  „Мейт България” ЕООД

Проект: BG05M9OP001-1.003-2246-C01 „Професионална реализация чрез обучения и включване в заетост към „Мейт България“ ЕООД”

Стойност на проекта: 86 305,38 лв., от които 73 359,58 лв. европейско и 12 945,80 лв. национално финансиране

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да подобри достъпа до заетост на безработни и неактивни лица на пазара на труда, в това число от уязвими групи, и да създаде устойчиви работни места във фирма “Мейт България” EООД..

Специфичните цели на проекта са:

  1. Да се създаде заетост на 6 безработни и/или неактивни лица, в т.ч. младежи до 29 години вкл., чрез наемането им на субсидирана заетост в “Мейт България” ЕООД;
  2. Да се повишат знанията и уменията на наетите лица в областта на чуждоезиковото обучение и дигиталните компетенции и възможностите им за успешно интегриране на пазара на труда;
  3. Да се осигурят подходящи, здравословни и безопасни условия на труд на наетите лица във фирмата;
  4. Да се популяризира ученето през целия живот с цел интеграция на безработни и/или неактивни лица на пазара на труда.

Дейности на проекта:

Дейност 1: Извършване на подбор и наемане на лица от целевата група за период от 12 месеца за включване в дейностите по проекта на “Мейт България” ЕООД

Целта на дейността е да се наемат 6 безработни и/или неактивни лица, включително младежи до 29 години в “Мейт България” ЕООД като се създадат устойчиви работни места и се възстановят трудовите навици или се изградят такива на наетите представители на целевата група.

Дейност 2: Предоставяне на обучение по ключови компетенции – КК 2 Обучение по чужди езици и КК 4 Обучение по дигитална компетентност на вече наетите по проекта лица

Целта на дейността е подобряване на компетенциите чрез обучение на 6 от новоназначените лица в областта на чуждите езици – английски език, и на 5 лица по дигитална компетентност.

Дейност 3: Закупуване на оборудване /стопански инвентар/, свъразано със създаването на нови работни места в “Мейт България” ЕООД

Целта на дейността е да се създадат подходящо оборудвани нови работни места в “Мейт България” ЕООД, които да обезпечат работата на съответните новоназначени на субсидирана заетост по проекта служители и да им помогне успешно да изпълняват трудовите си задължения. За постигане на целта са закупени:

– 6 бр. преносими компютри (лаптопи);

– 1 бр. мултифункционален цветен принтер, копир и скенер;

– 6 бр. работно бюро с контейнер;

– 6 бр. офис столове.  

Дейност 4: Организация и управление на проекта.

Целта на дейността е създаване на успешен екип за организация и управление с доказани професионалисти в тази област за осигуряване на условия за успешно реализиране на проектното предложение и неговото финансово и документално управление и отчитане.

Дейност 5: Информиране и публичност на проекта.

Целта е да се осигури информиране и публичност на проекта, неговите цели, дейности и резултати, както и на финансовата помощ от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Резултати от проекта:

В резултат на изпълнението на проекта 6 лица ще бъдат наети за 12 месеца на субсидирана заетост в офиса на „Мейт България” ЕООД в София, на следните длъжности: “Експерт, маркетинг” – 3 лица, “Експерт, връзки с обществеността” – 2 лица, “Оперативен счетоводител” – 1 лице. Ще се осигурят устойчиви работни места във фирмата.

Адрес на фирмата:

Гр. София, ул. “Солун” № 59, сграда Д, ет. 1, ап. 2
Тел.: +359 898 696 977
Факс: +359 2 818 20 19

Е-мейл: krasteva@matebg.eu

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Мейт България“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.