Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 04.08.2020 г. „МЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-6189-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура №BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 10000,00 лв. от които 8500,00 лв. европейско финансиране и 1500,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Проект  BG16RFOP002-2.073-6189-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg